Ekologie

DDL se hlásí k myšlence „trvale udržitelného rozvoje“, věnujeme proto mimořádnou pozornost vlivu naší činnosti na životní prostředí. Environmentální politika je součástí systému řízení družstva.

Proto:

 • Používáme takové technologie a strojní zařízení, které maximálně šetří životní prostředí.
 • Trvale sledujeme, vyhodnocujeme a zlepšujeme působení technologií na okolní prostředí a kvalitu výrobků.
 • Naše výrobky splňují velmi přísné hygienické normy a předpisy.

Mezi hlavní směry v přístupu k ochraně životního prostředí patří zejména:

V této souvislosti se Dřevozpracující družstvo zavazuje, vyvinout maximální úsilí k identifikaci zdrojů dřeva do svých výrobků a tím vyloučit, že nezpracovává dřevo z těchto kategorií:

 • Nelegálně vytěžené dřevo
 • Dřevo těžené v rozporu s tradičnímy občanskými právy
 • Dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota
 • Dřevo těžené z míst, které byly přeměněny z lesů a dalších lesních ekosystémů na plantáže nebo byly přeměněny na nelesní využívání
 • Dřevo geneticky modifikovaných dřevin

Dřevozpracující družstvo se zavazuje nepoužívat dřevo z neidentifikovaných zdrojů.

 • používání nejlepších dostupných technik k ochraně životního prostředí jako součást nově instalovaného výrobního zařízení
 • materiálové využívání zbytkové biomasy – zapracování do výrobku
 • výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie, snižování produkce emisí skleníkových plynů

Zvyšováním podílu vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů energie přispíváme ke snížení produkce emisí skleníkových plynů.

 

Environmentální politika DDL:

Na základě strategie Dřevozpracujícího družstva Lukavec a v souladu s Politikou managementu DDL a Strategií jakosti vyhlašuje představenstvo a vrcholové vedení družstva závazek šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí jako:

Environmentální politiku zaměstnanců Dřevozpracujícího družstva, která:

– chápe systém ekologického řízení (EMS) jako součást integrovaného systému řízení družstva

– opírá se o pravidelné přezkoumávání všech činností a jejich dopadů na životní prostředí a jejich zlepšování

– upřednostňuje preventivní opatření, která předchází možnosti vzniku ekologických havárií

– stanovuje jako jeden z prioritních úkolů pro všechny zaměstnance družstva následující zásady chování:

1) Podporovat u všech zaměstnanců a na všech úrovních vědomí odpovědnosti za snižování negativních dopadů své činnosti na životní a pracovní prostředí a na bezpečnost práce.

2) Posuzovat v předstihu při plánování každé nové činnosti, investici nebo postupu, jejich dopady na životní prostředí.

3) Realizovat opatření, kterými bude zabezpečeno, že v areálu družstva pracující smluvní dodavatelé dodržují legislativní předpisy a další nařízení k ochraně životního prostředí platná v DDL.

4) O výsledcích dosažených v oblasti ochrany životního prostředí informovat zaměstnance a veřejnost.

V Lukavci 25.6.2007

ZÁVAZEK K PEFC