DDL - Dřevozpracující družstvo Lukavec - DDL
Domů
O firmě Produkty a služby DDL Plus Kontakty
Cesky English Deutch

Program ESF
esf_banner_horizont.jpg

Název projektu: Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00974
Rozpočet projektu: 11 920 496,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. srpen 2012Popis projektu

V poslední době, která klade velké nároky na kvalitu a efektivitu výroby se ukazuje, že vhodné odpovědi na nové výzvy trhu není možné hledat jen ve vlastní oblasti materiálů technologií a produkce, ale především v oblasti lidských zdrojů.V rámci přípravy projektové žádosti byla provedena následující šetření a analýzy:

 • Audit personálních procesů se zaměřením na vzdělávání a profesní rozvoj zam.
 • Pomocí metody Focus group byly identifikovány bariéry, které omezují efektivitu a flexibilitu společnosti
 • Prostřednictvím analytických rozhovorů s klíčovými zam. společnosti byly zjištěny aktuální vzdělávací potřeby

Projekt má 7 klíčových aktivit

 • Řízení a realizace projektu
 • Aktualizace vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vztahu k aktuálním potřebám
 • Školení zabezpečující naplnění základních potřeb vzdělávání zaměstnanců
 • Školení zabezpečující naplnění jistoty při výkonu práce vzdělávání zaměstnanců
 • Školení zabezpečující naplnění sounáležitosti s firmou a spolupracovníky
 • Školení zabezpečující potřebu uznání a úspěchu
 • Školení zabezpečující potřebu seberalizace ve firmě

1. Řízení a realizace projektu

 • V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů a povinné publicity. Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.

2. Aktualizace vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vztahu k aktuálním potřebám

 • Prostřednictvím analytických rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti budou upřesněny aktuální vzdělávací potřeby a vstupní dovednosti jednotlivých skupin zaměstnanců
 • Tato aktualizace při samotné realizaci projektu nám umožní realizovat výukové moduly opravdu na míru cílové skupině a případně je v dalších cyklech upravovat na základě zpětné vazby, která bude systematicky shromažďovaná a vyhodnocovaná.
 • Tato aktivita bude probíhat v prvním měsíci a následně pravidelně s ohledem na zpětnou vazbu proběhlých kurzů a na aktualizované potřeby dalších skupin zaměstnanců.

3. Školení zabezpečující naplnění základních potřeb vzdělávání zaměstnanců

 • V rámci této aktivity proběhnou kurzy, bez kterých prakticky nelze vykonávat svou práci. Jedná se tedy o různá povinná, periodická či zákonem daná školení, vstupní školení, adaptační proces atp.

4. Školení zabezpečující naplnění jistoty při výkonu práce vzdělávání zaměstnanců

 • V rámci této aktivity proběhnou školení, která umožní pracovníkům využívat již nastavené procesy a plnit tak efektivně své úkoly. Do této skupiny patří zejména odborná školení, školení obsluhy strojů a zařízení, využívání informačních systémů a informačních technologií obecně, znalosti postupů, procedur, právního prostředí, zdokonalování jazykových dovedností, problematika jakosti atd.

5. Školení zabezpečující naplnění sounáležitosti  s firmou a spolupracovníky

 • V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na posílení schopnosti efektivně komunikovat, získávat, zpracovávat a předávat informace. Proto do této kategorie řadíme komunikační a manažerské tréninky, kurzy týmové spolupráce atd.

6. Školení zabezpečující potřebu uznání a úspěchu

 • V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na posílení identifikace JÁ - FIRMA, pocit, že pokud je úspěšná firma, jsem úspěšný i já a naopak. K naplnění této potřeby by měly napomoci např. kurzy vedení lidí, motivace týmu, firemní kultury atd.

7. Školení zabezpečující potřebu seberalizace ve firmě

 • V rámci této aktivity proběhnou školení pro lídry, kteří mají vůli a schopnosti brát na sebe odpovědnost a ovlivňovat či měnit fungování firmy. Proto je do této kategorie zařazen např. koučink top manažerů, kurzy strategického řízení, řízení lidských zdrojů, řízení změn či leadership.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nastavení systému komplexního a koncepčního rozvoje znalostí a dovedností zam. spol. za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé spol.

Základním cílem je:

 • zvýšení adaptability zam. spol. na trhu práce v 5 krajích - projekt je nadregionální.

Specifickým cílem projektu je:

 • rozvoj kvalifikace a klíčových dovedností zam. s cílem vyšší udržitelnosti zaměstnání
 • tvorba vzdělávacích programů "na míru"
 • podpora RLZ ve spol. a tím zvýšení její konkurenceschopnosti

 

Cílové skupiny

Skupina top managementu.
Cílová skupina management zahrnuje pracovníky z nejvyššího vedení společnosti. Pro tuto cílovou skupinu je připravena série vzdělávacích aktivit v rámci klíčové aktivity vzdělávání managementu. Další kurzy jsou zaměřeny na zlepšení odborné a obchodní jazykové kompetence. Hlavním úkolem této skupiny je rozvoj společností, strategické plánování, řízení pracovníků a efektivní komunikace s nimi, motivace zaměstnanců k lepším pracovním výkonům a vedení obchodních jednání na nejvyšší úrovni.

Skupina středního managementu
Vedoucí pracovníci mají většinou pouze středoškolské vzdělání a zatím dostatečně neprojevili řídící schopnosti při práci se svými podřízenými, potřebují zdokonalit komunikaci a psychologii vedení obchodního rozhovoru za účelem udržení a zkvalitnění dlouhodobých obchodních vztahů s významnými obchodními partnery.
Vedoucí potřebují poradit jakým způsobem stanovovat priority a konkrétní měřitelné cíle a dále stanovovat strategie, jak tyto cíle plnit. Důležité pro daná funkční místa je zdokonalení v práci počítačovými programy a jejich využití pro analýzy a vyhodnocování dat. Absolvování vzdělávacího programu bude mít za následek zkvalitnění řídících schopností výše uvedených vedoucích, zkvalitnění interní i externí komunikace a efektivnější marketing a zlepšení komunikace s podřízenými.

Skupina odborní pracovníci a administrativa
Tito pracovníci komunikují s dodavateli a odběrateli, komunikují s potencionálními zákazníky (i zahraničními), získávají informace o obchodních partnerech, vyhodnocují reakce koncových spotřebitelů a analyzují získaná data pomocí počítačových programů. Dále zpracovávají podklady pro jednání a další administrativní činností.
Odborní pracovníci absolvují sérii školení zaměřených na prohloubení odborných a komunikačních dovedností dále pak v oblasti ekonomických znalostí pro neekonomy atd.

Skupina koncových pozic

Pro tuto skupinu byly připraveny kurzy reflektující aktuální potřeby v rámci klíčových aktivit 2 a 3. Smyslem je zvýšit odborné dovednosti dělníků při práci se stroji a zařízeními ve firmě. Veškeré získané dovednosti mohou tito zaměstnanci uplatnit i u jiného zaměstnavatele.

 

Výsledky

Výstupy:

 • inovovaný komplexní systém vzdělávání zam. spol.
 • vzdělávací programy "na míru"
 • vyškolení interní lektoři
 • proškolení 550 zam.

 

 
< Předch.